شاخص ها مالی و فروش

شاخص‌های سنجش عملکرد مالی شرکت: سود خالص(Net Profit) حاشیه سود خالص(Net Profit Margin) حاشیه سود ناخالص ( Gross Profit Margin) حاشیه سود عملیاتی (Operating Profit Margin) نرخ رشد درآمد میزان کل بازگشت سهامدار (Total Shareholder Return) میزان ارزش افزوده اقتصادی (Economic Value Added) میزان بازگشت سرمایه ( Return on Investment) میزان بازگشت سرمایه نیروی انسانی […]